AKING AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING NA AKING ANAK KO NA EDUARDO V. MANALO KUNG ANG INYO-INYONG PINAKAMAMAHAL NINYO NA PANGINOON NINYO NA SI JESU-CRISTO NA SI JESU-CRISTO AY MAYROONG DALAWANG NAPAKABANAL NA KADAHILANAN NANG MULI-MULI KO NA PAGSUSUGO KO SA KANIYA KO SA KANIYA SA DI BANAL NA LUPAIN NA ITO AT GAYUN DIN NAMAN ANG NAPAKABANAL NA KAUKULAN NI PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKADAKILANG JESUS NA SI PINAKADAKILANG JESUS. KUNG SI PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI JESU-CRISTO NA SI JESU-CRISTO AY MULI-MULI KO NA ISINUGO AT MULI-MULI KO NA GINAWANG MANUNUBOS SA LOOB NANG PINAKAMAMAHAL KO O NAMIN NA BAYAN NA WALANG IBANG ANG “IGLESIA NI CRISTO” AT GINAWA KO NA DAKILANG PANGINOONG DIYOS O BANAL NINYO NA PANGINOON UPANG SIYA-SIYA AY INYO NA MULI-MULI NINYO NA SASAMBAHIN AY MULI-MULI GAYUN GAYUN DIN NAMAN SI PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKADAKILANG JESUS DI KO MAN GINAWANG PANGINOON SUBALIT GINAWA KO DIN SIYA NA MANUNUBOS SA LAHAT NA MGA MABUBUTING MGA TAO NA DI KABILANG SA PINAKABANAL O SA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAYAN NA WALANG IBA ANG PINAKAMAMAHAL KO O NAMIN NA “IGLESIA NI CRISTO” AT MULI-MULI KO DIN NA SA KANIYA NA SA KANIYA NA MULI-MULING IBINIGAY ANG NAPAKABANAL KO NA MGA KAPAHINTULUTAN NA SA KANIYA KO IBINIGAY ANG KAPAHINTULUTAN UPANG SIYA ANG MAGKULONG DOON SA BANGING WALANG HANGGANG LALIM SA DI KO BANAL NA AKING O NG AMING PINAKAKAAWAY-PINAKAKAAWAY NA WALANG IBA SI DYABLO O SI SATANAS NAUNAWAAN MO O NAUNAWAAN NINYO?

      Pahayag 4:1-11 [1] Pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukás na pinto. At muli kong narinig ang tinig na parang tunog ng isang trumpeta, na ang sabi sa akin, “Umakyat ka rito, at ipapakita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito.” … Continue reading AKING AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING NA AKING ANAK KO NA EDUARDO V. MANALO KUNG ANG INYO-INYONG PINAKAMAMAHAL NINYO NA PANGINOON NINYO NA SI JESU-CRISTO NA SI JESU-CRISTO AY MAYROONG DALAWANG NAPAKABANAL NA KADAHILANAN NANG MULI-MULI KO NA PAGSUSUGO KO SA KANIYA KO SA KANIYA SA DI BANAL NA LUPAIN NA ITO AT GAYUN DIN NAMAN ANG NAPAKABANAL NA KAUKULAN NI PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKADAKILANG JESUS NA SI PINAKADAKILANG JESUS. KUNG SI PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI JESU-CRISTO NA SI JESU-CRISTO AY MULI-MULI KO NA ISINUGO AT MULI-MULI KO NA GINAWANG MANUNUBOS SA LOOB NANG PINAKAMAMAHAL KO O NAMIN NA BAYAN NA WALANG IBANG ANG “IGLESIA NI CRISTO” AT GINAWA KO NA DAKILANG PANGINOONG DIYOS O BANAL NINYO NA PANGINOON UPANG SIYA-SIYA AY INYO NA MULI-MULI NINYO NA SASAMBAHIN AY MULI-MULI GAYUN GAYUN DIN NAMAN SI PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKADAKILANG JESUS DI KO MAN GINAWANG PANGINOON SUBALIT GINAWA KO DIN SIYA NA MANUNUBOS SA LAHAT NA MGA MABUBUTING MGA TAO NA DI KABILANG SA PINAKABANAL O SA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAYAN NA WALANG IBA ANG PINAKAMAMAHAL KO O NAMIN NA “IGLESIA NI CRISTO” AT MULI-MULI KO DIN NA SA KANIYA NA SA KANIYA NA MULI-MULING IBINIGAY ANG NAPAKABANAL KO NA MGA KAPAHINTULUTAN NA SA KANIYA KO IBINIGAY ANG KAPAHINTULUTAN UPANG SIYA ANG MAGKULONG DOON SA BANGING WALANG HANGGANG LALIM SA DI KO BANAL NA AKING O NG AMING PINAKAKAAWAY-PINAKAKAAWAY NA WALANG IBA SI DYABLO O SI SATANAS NAUNAWAAN MO O NAUNAWAAN NINYO?

MGA NAPAKABANAL NA KAUKULAN NG AKING NG AKING PINAKAMAMAHAL KO NG AKING NG AKING PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO SA PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA MGA ESPIRITU NA SI PINAKADAKILANG JESUS NA SI PINAKADAKILANG JESUS, AT SINO, SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN SA NAPAKABANAL NA PRINSIPENG HIHIRANGIN MAKALIPAS ANG 49 NA TAON? AT SINO, SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN SA HINIRANG KO NA INYONG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS ANG PAPATAYIN MAKALIPAS O PAGKALIPAS NG 62 LINGGO NA ANG ANIMNAPU’T DALAWANG LINGGO NA IYAN AY IYAN, AY IYAN ANG NAPAKABANAL KO NA ARAW NA ITINAKDA KO NA AYON SA IPINASUSULAT KO SA IBANG SALIN NA PAGLIPAS NG 434 NA TAON MAYROONG HINIRANG NG INYO-INYONG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NINYO ANG PAPATAYIN ANG ANIMNAPUT DALAWANG LINGGO AY IYAN YAONG NAPAKABANAL NA MGA ARAW NA ITINAKDA KO NA PAGKALIPAS NG 434 NA TAON ISANG HINIRANG NG INYO-INYONG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NINYO ANG PAPATAYIN. UPANG INYONG GANAP NA MAUUNAWAAN KUNG GAANO KATAGAL ANG PAGHIHINTAY NITO AY IPINASASALIN KO ITO SA IBAT-IBANG SALIN AT MULI-MULI DOON AY IPINASUSULAT KO NA LILIPAS ANG ANIMNAPU’T DALAWANG LINGGO NA ANG NAPAKABANAL NA PAKAHULUGAN NITO PAGKALIPAS NG 434 NA TAON ANIMNAPU’T DALAWANG LINGGO LAMANG ANG INYO-INYONG HIHINTAYIN ITO AY MULI-MULI NG MAGAGANAP MAGAGANAP NA MAYROON ISANG HINIRANG ANG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NINYO ANG MULI-MULI NA PAPATAYIN ANG MULI-MULI NA PAPATAYIN. OO-OO MULI-MULI ANG MULI-MULI KO NA IPINASUSULAT KO SA NAPAKABANAL NA KADAHILANAN DI ITO ANG UNA NA PAGKAKATAON NA MAYROON AKO-AKO NA HINIRANG NA PINATAY O PAPATAYIN NAUNAWA NINYO NAUNAWA NINYO? NGAYON SINO NAMAN ANG DI BANAL NA KATUPARAN SA ISA SA UNANG DALAWANG HALIMAW NA MABABASA SA PAHAYAG 13:1-10? SAPAGKAT ANG IKALAWANG HALIMAW NA MABABASA SA PAHAYAG 13:11-18 ITO AY NAIHAYAG KO NA O KO NAMIN SA INYO SA INYO ANG NAPAUUKOL NI YAONG PANGALAWANG HALIMAW. SUBALIT SUBALIT ANG UNA SA DALAWANG HALIMAW AY DI KO PA O KO NAMIN DI KO PA ITO O KO NAMIN NAIPAPAHAYAG ANG NAPAUUKOL SA UNANG HALIMAW NA LUMITAW NA MABABASA SA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA AKLAT NA IPINASUSULAT KO O NAMIN MULI MULI SA PAHAYAG 3:1-10 KAYA MAANONG INYO-INYONG PAKAALAMIN KUNG SINO ANG KARUMALDUMAL NA DI BANAL NA KATUPARAN SA UNA SA DALAWANG HALIMAW NA IPINASUSULAT KO SA PAHAYAG 3:1-18 NAUNAWA NINYO, NAUNAWA NINYO? ANG NAPAKABANAL NA BERSIKULO NA PAUUKOL SA AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO SA AKING SA AKING PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKAMAMAHAL KO O NAMIN NA SI NAPAKABANAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKAMAMAHAL NAMIN NA SI ANGHEL NG PANGINOON NA SI ANGHEL NG PANGINOON. ANG NAPAKABANAL NA MGA BERSIKULO NA PAUUKOL SA PAGIGING NAPAKABANAL NAPAKABANAL NA PAGIGING NAPAKABANAL NA HARI NI DAVID NI DAVID SA LOOB NG IKA-7 KO O NAMIN NA MGA NAPAKABANAL NA MGA ARAW NA SA LOOB NG SANLIBONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA MGA TAON SIYA SIYA AY MULI MULI NA GIGISINGIN KO GIGISINGIN KO O NAMIN UPANG MAIPAGPAPATULOY NIYA NIYA ANG PAGIGING ISANG NAPAKABANAL NA HARI NA PASIMULA SA LOOB NG SANLIBONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA MGA TAON AT MAGPAKAILANPAMAN AT MAGPAKAILANPAMAN. ANG NAPAKABANAL NA MGA BERSIKULO NA PAUUKOL SA DALAWANG KAHARIAN NA MULI MULING MAITATAYO O NA MULI MULING MAITATAG DOON SA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA DAIGDIG NA WALANG IBA NA WALANG IBA DOON SA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAYAN, DOON SA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAYAN NA WALANG IBA NA WALANG IBA ANG BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN ANG BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL NA BAYAN NA BAGONG NAPAKABANAL NA BAYAN NA JERUSALEM NA JERUSALEM. ANG LAHAT LAHAT NA PAUUKOL SA MGA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA MGA PROPESIYA NA MULI MULI NA MULI MULI KO O NAMIN NA IPINASUSULAT KO NA MULI MULI NA IPINASUSULAT KO O NAMIN AY MAANONG INYONG PAKAALAMIN KUNG SINO, SINO ANG MGA NAPAKABANAL NA MGA KATUPARAN AT MAGING ANG MGA DI BANAL NA MGA KATUPARAN NITO NAUNAWA NINYO NAUNAWA NINYO?

MGA NAPAKABANAL NA KAUKULAN NG AKING NG AKING PINAKAMAMAHAL KO NG AKING NG AKING PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO SA PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA MGA ESPIRITU NA SI PINAKADAKILANG JESUS NA SI PINAKADAKILANG JESUS, AT SINO, SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN SA NAPAKABANAL NA PRINSIPENG HIHIRANGIN MAKALIPAS ANG 49 NA TAON? AT SINO, SINO … Continue reading MGA NAPAKABANAL NA KAUKULAN NG AKING NG AKING PINAKAMAMAHAL KO NG AKING NG AKING PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO SA PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA MGA ESPIRITU NA SI PINAKADAKILANG JESUS NA SI PINAKADAKILANG JESUS, AT SINO, SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN SA NAPAKABANAL NA PRINSIPENG HIHIRANGIN MAKALIPAS ANG 49 NA TAON? AT SINO, SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN SA HINIRANG KO NA INYONG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS ANG PAPATAYIN MAKALIPAS O PAGKALIPAS NG 62 LINGGO NA ANG ANIMNAPU’T DALAWANG LINGGO NA IYAN AY IYAN, AY IYAN ANG NAPAKABANAL KO NA ARAW NA ITINAKDA KO NA AYON SA IPINASUSULAT KO SA IBANG SALIN NA PAGLIPAS NG 434 NA TAON MAYROONG HINIRANG NG INYO-INYONG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NINYO ANG PAPATAYIN ANG ANIMNAPUT DALAWANG LINGGO AY IYAN YAONG NAPAKABANAL NA MGA ARAW NA ITINAKDA KO NA PAGKALIPAS NG 434 NA TAON ISANG HINIRANG NG INYO-INYONG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NINYO ANG PAPATAYIN. UPANG INYONG GANAP NA MAUUNAWAAN KUNG GAANO KATAGAL ANG PAGHIHINTAY NITO AY IPINASASALIN KO ITO SA IBAT-IBANG SALIN AT MULI-MULI DOON AY IPINASUSULAT KO NA LILIPAS ANG ANIMNAPU’T DALAWANG LINGGO NA ANG NAPAKABANAL NA PAKAHULUGAN NITO PAGKALIPAS NG 434 NA TAON ANIMNAPU’T DALAWANG LINGGO LAMANG ANG INYO-INYONG HIHINTAYIN ITO AY MULI-MULI NG MAGAGANAP MAGAGANAP NA MAYROON ISANG HINIRANG ANG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NINYO ANG MULI-MULI NA PAPATAYIN ANG MULI-MULI NA PAPATAYIN. OO-OO MULI-MULI ANG MULI-MULI KO NA IPINASUSULAT KO SA NAPAKABANAL NA KADAHILANAN DI ITO ANG UNA NA PAGKAKATAON NA MAYROON AKO-AKO NA HINIRANG NA PINATAY O PAPATAYIN NAUNAWA NINYO NAUNAWA NINYO? NGAYON SINO NAMAN ANG DI BANAL NA KATUPARAN SA ISA SA UNANG DALAWANG HALIMAW NA MABABASA SA PAHAYAG 13:1-10? SAPAGKAT ANG IKALAWANG HALIMAW NA MABABASA SA PAHAYAG 13:11-18 ITO AY NAIHAYAG KO NA O KO NAMIN SA INYO SA INYO ANG NAPAUUKOL NI YAONG PANGALAWANG HALIMAW. SUBALIT SUBALIT ANG UNA SA DALAWANG HALIMAW AY DI KO PA O KO NAMIN DI KO PA ITO O KO NAMIN NAIPAPAHAYAG ANG NAPAUUKOL SA UNANG HALIMAW NA LUMITAW NA MABABASA SA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA AKLAT NA IPINASUSULAT KO O NAMIN MULI MULI SA PAHAYAG 3:1-10 KAYA MAANONG INYO-INYONG PAKAALAMIN KUNG SINO ANG KARUMALDUMAL NA DI BANAL NA KATUPARAN SA UNA SA DALAWANG HALIMAW NA IPINASUSULAT KO SA PAHAYAG 3:1-18 NAUNAWA NINYO, NAUNAWA NINYO? ANG NAPAKABANAL NA BERSIKULO NA PAUUKOL SA AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO SA AKING SA AKING PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKAMAMAHAL KO O NAMIN NA SI NAPAKABANAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKAMAMAHAL NAMIN NA SI ANGHEL NG PANGINOON NA SI ANGHEL NG PANGINOON. ANG NAPAKABANAL NA MGA BERSIKULO NA PAUUKOL SA PAGIGING NAPAKABANAL NAPAKABANAL NA PAGIGING NAPAKABANAL NA HARI NI DAVID NI DAVID SA LOOB NG IKA-7 KO O NAMIN NA MGA NAPAKABANAL NA MGA ARAW NA SA LOOB NG SANLIBONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA MGA TAON SIYA SIYA AY MULI MULI NA GIGISINGIN KO GIGISINGIN KO O NAMIN UPANG MAIPAGPAPATULOY NIYA NIYA ANG PAGIGING ISANG NAPAKABANAL NA HARI NA PASIMULA SA LOOB NG SANLIBONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA MGA TAON AT MAGPAKAILANPAMAN AT MAGPAKAILANPAMAN. ANG NAPAKABANAL NA MGA BERSIKULO NA PAUUKOL SA DALAWANG KAHARIAN NA MULI MULING MAITATAYO O NA MULI MULING MAITATAG DOON SA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA DAIGDIG NA WALANG IBA NA WALANG IBA DOON SA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAYAN, DOON SA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAYAN NA WALANG IBA NA WALANG IBA ANG BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN ANG BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL NA BAYAN NA BAGONG NAPAKABANAL NA BAYAN NA JERUSALEM NA JERUSALEM. ANG LAHAT LAHAT NA PAUUKOL SA MGA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA MGA PROPESIYA NA MULI MULI NA MULI MULI KO O NAMIN NA IPINASUSULAT KO NA MULI MULI NA IPINASUSULAT KO O NAMIN AY MAANONG INYONG PAKAALAMIN KUNG SINO, SINO ANG MGA NAPAKABANAL NA MGA KATUPARAN AT MAGING ANG MGA DI BANAL NA MGA KATUPARAN NITO NAUNAWA NINYO NAUNAWA NINYO?

IKALAWANG NAPAKABANAL NA BAHAGI PAUUKOL SA MULI-MULI KO NA AKING-AKING PAGPAPAKILALA KO SA MGA NAPAKABANAL NA MGA NAPAKABANAL NA MGA PATOTOO NAPAUUKOL SA NAPAKABANAL NA KAHALALAN NG AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING ANAK NA SI JESU-CRISTO NA SI JESU-CRISTO BILANG ISANG GANAP NA MULI NA BILANG ISANG GANAP NA MULI NA ISANG GANAP NA MULI BILANG ISANG GANAP NA MULI NA ISANG GANAP NA MULI NA ISANG BAGO NG TAO, AT ANG NAPAUUKOL SA NAPAKABANAL NA KATUPARAN SUBALIT SA NAPAKABANAL NA DULO NITO ITO AY KAPAHAMAKAN NAMAN ANG MULI-MULI NIYA NITO NA KAHAHANTUNGAN, PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK NA EDUARDO V. MANALO INYO-INYONG ALAMIN KUNG SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN PAUUKOL SA PULANG NAPAKABANAL NA DRAGON NA MABABASA SA NAPAKABANAL KO NA AKLAT SA APOCALIPSIS O SA PAHAYAG 12:3-4 NAPAKABANAL SAPAGKAT TULAD NG NAIPAUUNAWA KO NA SA IYO O SA INYO-INYONG LAHAT-LAHAT NA BAWAT KATAGA KO NA MULI-MULI KO NA SASAMBITIN O MULI-MULI KO NA BIBIGKASIN ITO AY PALAGI O LAGI-LAGING BANAL O NAPAKABANAL NAUNAWAAN MO O NAUNAWAAN NINYO? KAYA MULI-MULI INYO-INYONG MULI-MULI NA PAKA ALAMIN NINYO NA MGA MULI-MULI NA AKING-AKING MGA TAGASUBAYBAY KUNG SINU-SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN SA PULANG DRAGON SUBALIT SA PINAKADULO NAMAN NITO KUNG DI NIYA MULING BABAGUHIN O DI NIYA MULI-MULING ITUTUWID ANG DATI NIYANG NAPAKABANAL NA SANA NA MULI-MULI NIYANG NAPAKABANAL NA MULI-MULI NA KAISIPAN, SIYA-SIYA AY MULI-MULI SAMPU-SAMPU NG KANYA-KANYANG MGA KASA-KASAMA AT NG MGA NAPANINIWALA NIYA SILA-SILANG LAHAT-LAHAT AY MULI-MULI KO NA MULI-MULI KO NA PAGLULURAY-LURAYIN KO SA NAPAKABANAL KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA ARAW NA WALANG IBA-IBA ANG NAPAKABANAL KO NA ARAW, NA ARAW NG AKING-AKING MULI NA MGA NAPAKABANAL KO NA MULI-MULI KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA KAPOOTAN-KAPOOTAN SA KANI-KANILANG LAHAT-LAHAT NA MGA MULI-MULI NA MGA SUMASALANGSANG SA AKIN, SA AKIN SA LAHAT-LAHAT KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA KAUTUSAN O SA LAHAT-LAHAT KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MULI-MULI NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA MULI-MULI NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA KALOOBAN-KALOOBAN NAUNAWAAN NINYO, NAUNAWAAN NINYO?

IKALAWANG NAPAKABANAL NA BAHAGI PAUUKOL SA MULI-MULI KO NA AKING-AKING PAGPAPAKILALA KO SA MGA NAPAKABANAL NA MGA NAPAKABANAL NA MGA PATOTOO NAPAUUKOL SA NAPAKABANAL NA KAHALALAN NG AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING ANAK NA SI JESU-CRISTO NA SI JESU-CRISTO BILANG ISANG GANAP NA MULI NA BILANG ISANG GANAP NA MULI NA … Continue reading IKALAWANG NAPAKABANAL NA BAHAGI PAUUKOL SA MULI-MULI KO NA AKING-AKING PAGPAPAKILALA KO SA MGA NAPAKABANAL NA MGA NAPAKABANAL NA MGA PATOTOO NAPAUUKOL SA NAPAKABANAL NA KAHALALAN NG AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING ANAK NA SI JESU-CRISTO NA SI JESU-CRISTO BILANG ISANG GANAP NA MULI NA BILANG ISANG GANAP NA MULI NA ISANG GANAP NA MULI BILANG ISANG GANAP NA MULI NA ISANG GANAP NA MULI NA ISANG BAGO NG TAO, AT ANG NAPAUUKOL SA NAPAKABANAL NA KATUPARAN SUBALIT SA NAPAKABANAL NA DULO NITO ITO AY KAPAHAMAKAN NAMAN ANG MULI-MULI NIYA NITO NA KAHAHANTUNGAN, PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK NA EDUARDO V. MANALO INYO-INYONG ALAMIN KUNG SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN PAUUKOL SA PULANG NAPAKABANAL NA DRAGON NA MABABASA SA NAPAKABANAL KO NA AKLAT SA APOCALIPSIS O SA PAHAYAG 12:3-4 NAPAKABANAL SAPAGKAT TULAD NG NAIPAUUNAWA KO NA SA IYO O SA INYO-INYONG LAHAT-LAHAT NA BAWAT KATAGA KO NA MULI-MULI KO NA SASAMBITIN O MULI-MULI KO NA BIBIGKASIN ITO AY PALAGI O LAGI-LAGING BANAL O NAPAKABANAL NAUNAWAAN MO O NAUNAWAAN NINYO? KAYA MULI-MULI INYO-INYONG MULI-MULI NA PAKA ALAMIN NINYO NA MGA MULI-MULI NA AKING-AKING MGA TAGASUBAYBAY KUNG SINU-SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN SA PULANG DRAGON SUBALIT SA PINAKADULO NAMAN NITO KUNG DI NIYA MULING BABAGUHIN O DI NIYA MULI-MULING ITUTUWID ANG DATI NIYANG NAPAKABANAL NA SANA NA MULI-MULI NIYANG NAPAKABANAL NA MULI-MULI NA KAISIPAN, SIYA-SIYA AY MULI-MULI SAMPU-SAMPU NG KANYA-KANYANG MGA KASA-KASAMA AT NG MGA NAPANINIWALA NIYA SILA-SILANG LAHAT-LAHAT AY MULI-MULI KO NA MULI-MULI KO NA PAGLULURAY-LURAYIN KO SA NAPAKABANAL KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA ARAW NA WALANG IBA-IBA ANG NAPAKABANAL KO NA ARAW, NA ARAW NG AKING-AKING MULI NA MGA NAPAKABANAL KO NA MULI-MULI KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA KAPOOTAN-KAPOOTAN SA KANI-KANILANG LAHAT-LAHAT NA MGA MULI-MULI NA MGA SUMASALANGSANG SA AKIN, SA AKIN SA LAHAT-LAHAT KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA KAUTUSAN O SA LAHAT-LAHAT KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MULI-MULI NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA MULI-MULI NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA KALOOBAN-KALOOBAN NAUNAWAAN NINYO, NAUNAWAAN NINYO?

ANG ITINAKDA KO NA INYONG PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS NA PINAKABANAL NA ARAW NA INYONG MULING PAGLILIKAS NA MABABASA SA MATEO 24:20, MAGING SA EXODO 23:20- HANGGANG TALATANG 2

ANG ITINAKDA KO NA INYONG PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS NA PINAKABANAL NA ARAW NA INYONG MULING PAGLILIKAS NA MABABASA SA MATEO 24:20, MAGING SA EXODO 23:20- HANGGANG TALATANG 2 Sa iyo muli Aking Pinakamamahal Ko na Anak na Eduardo V. Manalo, sa muli-muling pagpapatuloy ng iyong Ama o inyong Ama na Pinakamamahal Pinakadakila ninyo na Panginoong … Continue reading ANG ITINAKDA KO NA INYONG PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS NA PINAKABANAL NA ARAW NA INYONG MULING PAGLILIKAS NA MABABASA SA MATEO 24:20, MAGING SA EXODO 23:20- HANGGANG TALATANG 2

ANG PINAKABANAL NA DAKO NA INIHAHANDA, NA INIHANDA KO NA INYONG PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS NA SIYANG INYONG PAGSISILUNGAN SA LOOB NG 1,260 NA ARAW NA IPINASUSULAT KO NA INYONG AMA NA PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS SA NAPAKABANAL O PINAKABANAL KO NA AKLAT O ANG BANAL KO NA BIBLIYA NA MABABASA O INYONG MABABASA SA PAHAYAG 12:6

ANG PINAKABANAL NA DAKO NA INIHAHANDA, NA INIHANDA KO NA INYONG PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS NA SIYANG INYONG PAGSISILUNGAN SA LOOB NG 1,260 NA ARAW NA IPINASUSULAT KO NA INYONG AMA NA PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS SA NAPAKABANAL O PINAKABANAL KO NA AKLAT O ANG BANAL KO NA BIBLIYA NA MABABASA O INYONG MABABASA SA … Continue reading ANG PINAKABANAL NA DAKO NA INIHAHANDA, NA INIHANDA KO NA INYONG PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS NA SIYANG INYONG PAGSISILUNGAN SA LOOB NG 1,260 NA ARAW NA IPINASUSULAT KO NA INYONG AMA NA PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS SA NAPAKABANAL O PINAKABANAL KO NA AKLAT O ANG BANAL KO NA BIBLIYA NA MABABASA O INYONG MABABASA SA PAHAYAG 12:6

ANG ARAW NG KAWASAKAN NA ITINAKDA KO ANG ARAW NG AKING PANGWAWASAK SA MASAMA AT MAGULO NA DAIGDIG NA ITO NA IPINASUSULAT KO, NA INYONG AMA NA PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NA MABABASA SA SULAT NG NAPAKATAPAT KO NA LINGKOD NA SI ISAIAS, ISAIAS 13:5- HANGGANG SA TALATANG 14

ANG ARAW NG KAWASAKAN NA ITINAKDA KO ANG ARAW NG AKING PANGWAWASAK SA MASAMA AT MAGULO NA DAIGDIG NA ITO NA IPINASUSULAT KO, NA INYONG AMA NA PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NA MABABASA SA SULAT NG NAPAKATAPAT KO NA LINGKOD NA SI ISAIAS, ISAIAS 13:5- HANGGANG SA TALATANG 14 Lucas 13:22-27 [22] Nagpatuloy si … Continue reading ANG ARAW NG KAWASAKAN NA ITINAKDA KO ANG ARAW NG AKING PANGWAWASAK SA MASAMA AT MAGULO NA DAIGDIG NA ITO NA IPINASUSULAT KO, NA INYONG AMA NA PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NA MABABASA SA SULAT NG NAPAKATAPAT KO NA LINGKOD NA SI ISAIAS, ISAIAS 13:5- HANGGANG SA TALATANG 14

ANG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA IKA-7 KO NA MGA ARAW NA SIYANG NAPAPALOOBAN NG SANLIBONG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA MGA TAON NA DOON KAYO MANINIRAHAN NA KASA-KASAMA KO SA PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA PILING DOON SA BAGONG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA BAYAN NA WALANG IBA ANG BAGONG BANAL NA BAYAN NA ANG BAGONG JERUSALEM NA INYONG MABABASA SA SULAT NG NAPAKABANAL KO NA ANGHEL NA BINIGYAN KO NA NAPAKABANAL NA PANGALAN, ANG ANGHEL NG INYONG PINAKAMAMAHAL NA PANGINOON, PAHAYAG 21:1-2

ANG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA IKA-7 KO NA MGA ARAW NA SIYANG NAPAPALOOBAN NG SANLIBONG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA MGA TAON NA DOON KAYO MANINIRAHAN NA KASA-KASAMA KO SA PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA PILING DOON SA BAGONG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA BAYAN NA WALANG IBA ANG BAGONG BANAL NA BAYAN NA … Continue reading ANG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA IKA-7 KO NA MGA ARAW NA SIYANG NAPAPALOOBAN NG SANLIBONG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA MGA TAON NA DOON KAYO MANINIRAHAN NA KASA-KASAMA KO SA PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA PILING DOON SA BAGONG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA BAYAN NA WALANG IBA ANG BAGONG BANAL NA BAYAN NA ANG BAGONG JERUSALEM NA INYONG MABABASA SA SULAT NG NAPAKABANAL KO NA ANGHEL NA BINIGYAN KO NA NAPAKABANAL NA PANGALAN, ANG ANGHEL NG INYONG PINAKAMAMAHAL NA PANGINOON, PAHAYAG 21:1-2