IKALAWANG NAPAKABANAL NA BAHAGI PAUUKOL SA MULI-MULI KO NA AKING-AKING PAGPAPAKILALA KO SA MGA NAPAKABANAL NA MGA NAPAKABANAL NA MGA PATOTOO NAPAUUKOL SA NAPAKABANAL NA KAHALALAN NG AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING ANAK NA SI JESU-CRISTO NA SI JESU-CRISTO BILANG ISANG GANAP NA MULI NA BILANG ISANG GANAP NA MULI NA ISANG GANAP NA MULI BILANG ISANG GANAP NA MULI NA ISANG GANAP NA MULI NA ISANG BAGO NG TAO, AT ANG NAPAUUKOL SA NAPAKABANAL NA KATUPARAN SUBALIT SA NAPAKABANAL NA DULO NITO ITO AY KAPAHAMAKAN NAMAN ANG MULI-MULI NIYA NITO NA KAHAHANTUNGAN, PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK NA EDUARDO V. MANALO INYO-INYONG ALAMIN KUNG SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN PAUUKOL SA PULANG NAPAKABANAL NA DRAGON NA MABABASA SA NAPAKABANAL KO NA AKLAT SA APOCALIPSIS O SA PAHAYAG 12:3-4 NAPAKABANAL SAPAGKAT TULAD NG NAIPAUUNAWA KO NA SA IYO O SA INYO-INYONG LAHAT-LAHAT NA BAWAT KATAGA KO NA MULI-MULI KO NA SASAMBITIN O MULI-MULI KO NA BIBIGKASIN ITO AY PALAGI O LAGI-LAGING BANAL O NAPAKABANAL NAUNAWAAN MO O NAUNAWAAN NINYO? KAYA MULI-MULI INYO-INYONG MULI-MULI NA PAKA ALAMIN NINYO NA MGA MULI-MULI NA AKING-AKING MGA TAGASUBAYBAY KUNG SINU-SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN SA PULANG DRAGON SUBALIT SA PINAKADULO NAMAN NITO KUNG DI NIYA MULING BABAGUHIN O DI NIYA MULI-MULING ITUTUWID ANG DATI NIYANG NAPAKABANAL NA SANA NA MULI-MULI NIYANG NAPAKABANAL NA MULI-MULI NA KAISIPAN, SIYA-SIYA AY MULI-MULI SAMPU-SAMPU NG KANYA-KANYANG MGA KASA-KASAMA AT NG MGA NAPANINIWALA NIYA SILA-SILANG LAHAT-LAHAT AY MULI-MULI KO NA MULI-MULI KO NA PAGLULURAY-LURAYIN KO SA NAPAKABANAL KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA ARAW NA WALANG IBA-IBA ANG NAPAKABANAL KO NA ARAW, NA ARAW NG AKING-AKING MULI NA MGA NAPAKABANAL KO NA MULI-MULI KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA KAPOOTAN-KAPOOTAN SA KANI-KANILANG LAHAT-LAHAT NA MGA MULI-MULI NA MGA SUMASALANGSANG SA AKIN, SA AKIN SA LAHAT-LAHAT KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA KAUTUSAN O SA LAHAT-LAHAT KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MULI-MULI NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA MULI-MULI NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA KALOOBAN-KALOOBAN NAUNAWAAN NINYO, NAUNAWAAN NINYO?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s