MGA NAPAKABANAL NA KAUKULAN NG AKING NG AKING PINAKAMAMAHAL KO NG AKING NG AKING PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO SA PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA MGA ESPIRITU NA SI PINAKADAKILANG JESUS NA SI PINAKADAKILANG JESUS, AT SINO, SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN SA NAPAKABANAL NA PRINSIPENG HIHIRANGIN MAKALIPAS ANG 49 NA TAON? AT SINO, SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN SA HINIRANG KO NA INYONG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS ANG PAPATAYIN MAKALIPAS O PAGKALIPAS NG 62 LINGGO NA ANG ANIMNAPU’T DALAWANG LINGGO NA IYAN AY IYAN, AY IYAN ANG NAPAKABANAL KO NA ARAW NA ITINAKDA KO NA AYON SA IPINASUSULAT KO SA IBANG SALIN NA PAGLIPAS NG 434 NA TAON MAYROONG HINIRANG NG INYO-INYONG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NINYO ANG PAPATAYIN ANG ANIMNAPUT DALAWANG LINGGO AY IYAN YAONG NAPAKABANAL NA MGA ARAW NA ITINAKDA KO NA PAGKALIPAS NG 434 NA TAON ISANG HINIRANG NG INYO-INYONG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NINYO ANG PAPATAYIN. UPANG INYONG GANAP NA MAUUNAWAAN KUNG GAANO KATAGAL ANG PAGHIHINTAY NITO AY IPINASASALIN KO ITO SA IBAT-IBANG SALIN AT MULI-MULI DOON AY IPINASUSULAT KO NA LILIPAS ANG ANIMNAPU’T DALAWANG LINGGO NA ANG NAPAKABANAL NA PAKAHULUGAN NITO PAGKALIPAS NG 434 NA TAON ANIMNAPU’T DALAWANG LINGGO LAMANG ANG INYO-INYONG HIHINTAYIN ITO AY MULI-MULI NG MAGAGANAP MAGAGANAP NA MAYROON ISANG HINIRANG ANG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NINYO ANG MULI-MULI NA PAPATAYIN ANG MULI-MULI NA PAPATAYIN. OO-OO MULI-MULI ANG MULI-MULI KO NA IPINASUSULAT KO SA NAPAKABANAL NA KADAHILANAN DI ITO ANG UNA NA PAGKAKATAON NA MAYROON AKO-AKO NA HINIRANG NA PINATAY O PAPATAYIN NAUNAWA NINYO NAUNAWA NINYO? NGAYON SINO NAMAN ANG DI BANAL NA KATUPARAN SA ISA SA UNANG DALAWANG HALIMAW NA MABABASA SA PAHAYAG 13:1-10? SAPAGKAT ANG IKALAWANG HALIMAW NA MABABASA SA PAHAYAG 13:11-18 ITO AY NAIHAYAG KO NA O KO NAMIN SA INYO SA INYO ANG NAPAUUKOL NI YAONG PANGALAWANG HALIMAW. SUBALIT SUBALIT ANG UNA SA DALAWANG HALIMAW AY DI KO PA O KO NAMIN DI KO PA ITO O KO NAMIN NAIPAPAHAYAG ANG NAPAUUKOL SA UNANG HALIMAW NA LUMITAW NA MABABASA SA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA AKLAT NA IPINASUSULAT KO O NAMIN MULI MULI SA PAHAYAG 3:1-10 KAYA MAANONG INYO-INYONG PAKAALAMIN KUNG SINO ANG KARUMALDUMAL NA DI BANAL NA KATUPARAN SA UNA SA DALAWANG HALIMAW NA IPINASUSULAT KO SA PAHAYAG 3:1-18 NAUNAWA NINYO, NAUNAWA NINYO? ANG NAPAKABANAL NA BERSIKULO NA PAUUKOL SA AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO SA AKING SA AKING PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKAMAMAHAL KO O NAMIN NA SI NAPAKABANAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKAMAMAHAL NAMIN NA SI ANGHEL NG PANGINOON NA SI ANGHEL NG PANGINOON. ANG NAPAKABANAL NA MGA BERSIKULO NA PAUUKOL SA PAGIGING NAPAKABANAL NAPAKABANAL NA PAGIGING NAPAKABANAL NA HARI NI DAVID NI DAVID SA LOOB NG IKA-7 KO O NAMIN NA MGA NAPAKABANAL NA MGA ARAW NA SA LOOB NG SANLIBONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA MGA TAON SIYA SIYA AY MULI MULI NA GIGISINGIN KO GIGISINGIN KO O NAMIN UPANG MAIPAGPAPATULOY NIYA NIYA ANG PAGIGING ISANG NAPAKABANAL NA HARI NA PASIMULA SA LOOB NG SANLIBONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA MGA TAON AT MAGPAKAILANPAMAN AT MAGPAKAILANPAMAN. ANG NAPAKABANAL NA MGA BERSIKULO NA PAUUKOL SA DALAWANG KAHARIAN NA MULI MULING MAITATAYO O NA MULI MULING MAITATAG DOON SA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA DAIGDIG NA WALANG IBA NA WALANG IBA DOON SA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAYAN, DOON SA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAYAN NA WALANG IBA NA WALANG IBA ANG BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN ANG BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL NA BAYAN NA BAGONG NAPAKABANAL NA BAYAN NA JERUSALEM NA JERUSALEM. ANG LAHAT LAHAT NA PAUUKOL SA MGA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA MGA PROPESIYA NA MULI MULI NA MULI MULI KO O NAMIN NA IPINASUSULAT KO NA MULI MULI NA IPINASUSULAT KO O NAMIN AY MAANONG INYONG PAKAALAMIN KUNG SINO, SINO ANG MGA NAPAKABANAL NA MGA KATUPARAN AT MAGING ANG MGA DI BANAL NA MGA KATUPARAN NITO NAUNAWA NINYO NAUNAWA NINYO?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s