PANOORIN AT PAKINGGAN #0001 MAHALAGANG BILIN NG AMANG BANAL BAGO ANG ARAW NA KANIYANG ITATAKDANG PAGLIKAS NAITAWID SA PAMAMAGITAN NG NAPAHINTULUTAN NIYANG MAGSATINIG SA PILING HINIRANG NA KABATAANG BABAE NA TAGLAY ANG KALOOB NA SIYA RIN ANG NAGBIGAY

Nagpatotoo na ang Pahayag na nalathala Bilang 10:6 NPV [6] Sa ikalawang maikling tunog ng trompeta, lalakad naman ang mga nakahimpil sa gawing timog. Ang maikling tunog ay hudyat sa pagpapatuloy ng paglalakbay. Nagpapatuloy pa tayo sa Paglalakbay…. Kaya bawat hudyat ay pag-usad …. Oo mga mahal kong kapatid, mga mahal kong kaibigan hindi inuuri … Continue reading PANOORIN AT PAKINGGAN #0001 MAHALAGANG BILIN NG AMANG BANAL BAGO ANG ARAW NA KANIYANG ITATAKDANG PAGLIKAS NAITAWID SA PAMAMAGITAN NG NAPAHINTULUTAN NIYANG MAGSATINIG SA PILING HINIRANG NA KABATAANG BABAE NA TAGLAY ANG KALOOB NA SIYA RIN ANG NAGBIGAY

PAGLILINAW AT PAGPAPAUNAWA # 0003 SA SANLIBONG TAON. ANO ANG NAPAPALOOB SA SANLIBONG TAON? “ITO ANG UNANG PAGKABUHAY SA MGA PATAY. ANG IBA PANG MGA PATAY AY BUBUHAYIN DIN PAGKARAAN NG SANLIBONG TAON.” BAHAGING MABABASA ITO SA PAHAYAG 20:5 NA ATING IPAUUNAWA SA PAMAMAGITAN NG DIWA NG PANGINOONG JESU-CRISTO NA SUMASAAKIN SA PAMAMATNUBAY NG AMANG BANAL PINAKAMAMAHAL PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS NATIN.

PAGLILINAW AT PAGPAPAUNAWA # 0003 SA SANLIBONG TAON. ANO ANG NAPAPALOOB SA SANLIBONG TAON? “ITO ANG UNANG PAGKABUHAY SA MGA PATAY. ANG IBA PANG MGA PATAY AY BUBUHAYIN DIN PAGKARAAN NG SANLIBONG TAON.” BAHAGING MABABASA ITO SA PAHAYAG 20:5 NA ATING IPAUUNAWA SA PAMAMAGITAN NG DIWA NG PANGINOONG JESU-CRISTO NA SUMASAAKIN SA PAMAMATNUBAY NG AMANG … Continue reading PAGLILINAW AT PAGPAPAUNAWA # 0003 SA SANLIBONG TAON. ANO ANG NAPAPALOOB SA SANLIBONG TAON? “ITO ANG UNANG PAGKABUHAY SA MGA PATAY. ANG IBA PANG MGA PATAY AY BUBUHAYIN DIN PAGKARAAN NG SANLIBONG TAON.” BAHAGING MABABASA ITO SA PAHAYAG 20:5 NA ATING IPAUUNAWA SA PAMAMAGITAN NG DIWA NG PANGINOONG JESU-CRISTO NA SUMASAAKIN SA PAMAMATNUBAY NG AMANG BANAL PINAKAMAMAHAL PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS NATIN.

PAGLILINAW AT PAGPAPAUNAWA # 0002 ANONG MAUUNA PAGLIKAS O PAGHUHUKOM? SA PAGLIKAS AY MALAPIT NA MALAPIT NA PAGKAT MAY ITAKDA NG ARAW ANG PINAKAMAMAHAL NA AMANG BANAL! KUNG PAGHUHUKOM AT ANG BIBLIA ANG SASANGGUNIIN AY PAGKALIPAS PA NG SANLIBONG TAON.

PAGLILINAW AT PAGPAPAUNAWA # 0002 ANONG MAUUNA PAGLIKAS O PAGHUHUKOM? SA PAGLIKAS AY MALAPIT NA MALAPIT NA PAGKAT MAY ITAKDA NG ARAW ANG PINAKAMAMAHAL NA AMANG BANAL! KUNG PAGHUHUKOM AT ANG BIBLIA ANG SASANGGUNIIN AY PAGKALIPAS PA NG SANLIBONG TAON. May mga pangyayari sa Banal na Kasulatan o BIBLIA na nagkaroon ng makailang ulit na … Continue reading PAGLILINAW AT PAGPAPAUNAWA # 0002 ANONG MAUUNA PAGLIKAS O PAGHUHUKOM? SA PAGLIKAS AY MALAPIT NA MALAPIT NA PAGKAT MAY ITAKDA NG ARAW ANG PINAKAMAMAHAL NA AMANG BANAL! KUNG PAGHUHUKOM AT ANG BIBLIA ANG SASANGGUNIIN AY PAGKALIPAS PA NG SANLIBONG TAON.

PAGLILINAW AT PAGPAPAUNAWA # 0001 SA NAKASULAT SA PAHAYAG 21:1-4 NA NAPAUUKOL SA Una: NAMAMALAGING LANGIT -Pinaka-Tahanan ng ating Amang Banal Ikalawa: DATING LANGIT – ang nakatakda na mawawala Ikatlo: BAGONG LANGIT – ang Bagong Daigdig na may Bagong Langit na bababang mula sa Langit na kung saan ay maninirahan na kasama ng mga tao ang Amang Banal na Pinakamamahal Pinakadakilang Panginoong Diyos .

PAGLILINAW AT PAGPAPAUNAWA # 0001 SA NAKASULAT SA PAHAYAG 21:1-4 NA NAPAUUKOL SA Una: NAMAMALAGING LANGIT -Pinaka-Tahanan ng ating Amang Banal Ikalawa: DATING LANGIT – ang nakatakda na mawawala Ikatlo: BAGONG LANGIT – ang Bagong Daigdig na may Bagong Langit na bababang mula sa Langit na kung saan ay maninirahan na kasama ng mga tao … Continue reading PAGLILINAW AT PAGPAPAUNAWA # 0001 SA NAKASULAT SA PAHAYAG 21:1-4 NA NAPAUUKOL SA Una: NAMAMALAGING LANGIT -Pinaka-Tahanan ng ating Amang Banal Ikalawa: DATING LANGIT – ang nakatakda na mawawala Ikatlo: BAGONG LANGIT – ang Bagong Daigdig na may Bagong Langit na bababang mula sa Langit na kung saan ay maninirahan na kasama ng mga tao ang Amang Banal na Pinakamamahal Pinakadakilang Panginoong Diyos .

Purihin Ka Ama! Dakilain Ka! Luwalhatian Ka! Ito ang Marapat Bumukal sa Aming mga Labi na May Pagpapasalamat. Opo Ama, Sapagkat Niloob Mo Aming Amang Banal Pinakamamahal Pinakadakilang Panginoong Diyos sa Pamamagitan ng Iyo pong Pinaka-Makapangyarihang Kamay na Palisanin Ang Mga Mapaminsalang Masasamang Espiritu Para Maitaboy Silang Lahat Na Napahintulutan lamang po na Katuwang na Kinikilala Niyo po na Elias Arkanghel-Jesu-Cristo, At sa Pamamagitan ng Aming Pinakamamahal na Panginoong Jesu-Cristo.

Purihin Ka Ama! Dakilain Ka! Luwalhatian Ka! Ito ang Marapat Bumukal sa Aming mga Labi na May Pagpapasalamat. Opo Ama, Sapagkat Niloob Mo Aming Amang Banal Pinakamamahal Pinakadakilang Panginoong Diyos sa Pamamagitan ng Iyo pong Pinaka-Makapangyarihang Kamay na Palisanin Ang Mga Mapaminsalang Masasamang Espiritu Para Maitaboy Silang Lahat Na Napahintulutan lamang po na Katuwang na … Continue reading Purihin Ka Ama! Dakilain Ka! Luwalhatian Ka! Ito ang Marapat Bumukal sa Aming mga Labi na May Pagpapasalamat. Opo Ama, Sapagkat Niloob Mo Aming Amang Banal Pinakamamahal Pinakadakilang Panginoong Diyos sa Pamamagitan ng Iyo pong Pinaka-Makapangyarihang Kamay na Palisanin Ang Mga Mapaminsalang Masasamang Espiritu Para Maitaboy Silang Lahat Na Napahintulutan lamang po na Katuwang na Kinikilala Niyo po na Elias Arkanghel-Jesu-Cristo, At sa Pamamagitan ng Aming Pinakamamahal na Panginoong Jesu-Cristo.

AKING AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING NA AKING ANAK KO NA EDUARDO V. MANALO KUNG ANG INYO-INYONG PINAKAMAMAHAL NINYO NA PANGINOON NINYO NA SI JESU-CRISTO NA SI JESU-CRISTO AY MAYROONG DALAWANG NAPAKABANAL NA KADAHILANAN NANG MULI-MULI KO NA PAGSUSUGO KO SA KANIYA KO SA KANIYA SA DI BANAL NA LUPAIN NA ITO AT GAYUN DIN NAMAN ANG NAPAKABANAL NA KAUKULAN NI PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKADAKILANG JESUS NA SI PINAKADAKILANG JESUS. KUNG SI PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI JESU-CRISTO NA SI JESU-CRISTO AY MULI-MULI KO NA ISINUGO AT MULI-MULI KO NA GINAWANG MANUNUBOS SA LOOB NANG PINAKAMAMAHAL KO O NAMIN NA BAYAN NA WALANG IBANG ANG “IGLESIA NI CRISTO” AT GINAWA KO NA DAKILANG PANGINOONG DIYOS O BANAL NINYO NA PANGINOON UPANG SIYA-SIYA AY INYO NA MULI-MULI NINYO NA SASAMBAHIN AY MULI-MULI GAYUN GAYUN DIN NAMAN SI PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKADAKILANG JESUS DI KO MAN GINAWANG PANGINOON SUBALIT GINAWA KO DIN SIYA NA MANUNUBOS SA LAHAT NA MGA MABUBUTING MGA TAO NA DI KABILANG SA PINAKABANAL O SA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAYAN NA WALANG IBA ANG PINAKAMAMAHAL KO O NAMIN NA “IGLESIA NI CRISTO” AT MULI-MULI KO DIN NA SA KANIYA NA SA KANIYA NA MULI-MULING IBINIGAY ANG NAPAKABANAL KO NA MGA KAPAHINTULUTAN NA SA KANIYA KO IBINIGAY ANG KAPAHINTULUTAN UPANG SIYA ANG MAGKULONG DOON SA BANGING WALANG HANGGANG LALIM SA DI KO BANAL NA AKING O NG AMING PINAKAKAAWAY-PINAKAKAAWAY NA WALANG IBA SI DYABLO O SI SATANAS NAUNAWAAN MO O NAUNAWAAN NINYO?

      Pahayag 4:1-11 [1] Pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukás na pinto. At muli kong narinig ang tinig na parang tunog ng isang trumpeta, na ang sabi sa akin, “Umakyat ka rito, at ipapakita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito.” … Continue reading AKING AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING NA AKING ANAK KO NA EDUARDO V. MANALO KUNG ANG INYO-INYONG PINAKAMAMAHAL NINYO NA PANGINOON NINYO NA SI JESU-CRISTO NA SI JESU-CRISTO AY MAYROONG DALAWANG NAPAKABANAL NA KADAHILANAN NANG MULI-MULI KO NA PAGSUSUGO KO SA KANIYA KO SA KANIYA SA DI BANAL NA LUPAIN NA ITO AT GAYUN DIN NAMAN ANG NAPAKABANAL NA KAUKULAN NI PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKADAKILANG JESUS NA SI PINAKADAKILANG JESUS. KUNG SI PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI JESU-CRISTO NA SI JESU-CRISTO AY MULI-MULI KO NA ISINUGO AT MULI-MULI KO NA GINAWANG MANUNUBOS SA LOOB NANG PINAKAMAMAHAL KO O NAMIN NA BAYAN NA WALANG IBANG ANG “IGLESIA NI CRISTO” AT GINAWA KO NA DAKILANG PANGINOONG DIYOS O BANAL NINYO NA PANGINOON UPANG SIYA-SIYA AY INYO NA MULI-MULI NINYO NA SASAMBAHIN AY MULI-MULI GAYUN GAYUN DIN NAMAN SI PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKADAKILANG JESUS DI KO MAN GINAWANG PANGINOON SUBALIT GINAWA KO DIN SIYA NA MANUNUBOS SA LAHAT NA MGA MABUBUTING MGA TAO NA DI KABILANG SA PINAKABANAL O SA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAYAN NA WALANG IBA ANG PINAKAMAMAHAL KO O NAMIN NA “IGLESIA NI CRISTO” AT MULI-MULI KO DIN NA SA KANIYA NA SA KANIYA NA MULI-MULING IBINIGAY ANG NAPAKABANAL KO NA MGA KAPAHINTULUTAN NA SA KANIYA KO IBINIGAY ANG KAPAHINTULUTAN UPANG SIYA ANG MAGKULONG DOON SA BANGING WALANG HANGGANG LALIM SA DI KO BANAL NA AKING O NG AMING PINAKAKAAWAY-PINAKAKAAWAY NA WALANG IBA SI DYABLO O SI SATANAS NAUNAWAAN MO O NAUNAWAAN NINYO?

MGA NAPAKABANAL NA KAUKULAN NG AKING NG AKING PINAKAMAMAHAL KO NG AKING NG AKING PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO SA PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA MGA ESPIRITU NA SI PINAKADAKILANG JESUS NA SI PINAKADAKILANG JESUS, AT SINO, SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN SA NAPAKABANAL NA PRINSIPENG HIHIRANGIN MAKALIPAS ANG 49 NA TAON? AT SINO, SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN SA HINIRANG KO NA INYONG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS ANG PAPATAYIN MAKALIPAS O PAGKALIPAS NG 62 LINGGO NA ANG ANIMNAPU’T DALAWANG LINGGO NA IYAN AY IYAN, AY IYAN ANG NAPAKABANAL KO NA ARAW NA ITINAKDA KO NA AYON SA IPINASUSULAT KO SA IBANG SALIN NA PAGLIPAS NG 434 NA TAON MAYROONG HINIRANG NG INYO-INYONG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NINYO ANG PAPATAYIN ANG ANIMNAPUT DALAWANG LINGGO AY IYAN YAONG NAPAKABANAL NA MGA ARAW NA ITINAKDA KO NA PAGKALIPAS NG 434 NA TAON ISANG HINIRANG NG INYO-INYONG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NINYO ANG PAPATAYIN. UPANG INYONG GANAP NA MAUUNAWAAN KUNG GAANO KATAGAL ANG PAGHIHINTAY NITO AY IPINASASALIN KO ITO SA IBAT-IBANG SALIN AT MULI-MULI DOON AY IPINASUSULAT KO NA LILIPAS ANG ANIMNAPU’T DALAWANG LINGGO NA ANG NAPAKABANAL NA PAKAHULUGAN NITO PAGKALIPAS NG 434 NA TAON ANIMNAPU’T DALAWANG LINGGO LAMANG ANG INYO-INYONG HIHINTAYIN ITO AY MULI-MULI NG MAGAGANAP MAGAGANAP NA MAYROON ISANG HINIRANG ANG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NINYO ANG MULI-MULI NA PAPATAYIN ANG MULI-MULI NA PAPATAYIN. OO-OO MULI-MULI ANG MULI-MULI KO NA IPINASUSULAT KO SA NAPAKABANAL NA KADAHILANAN DI ITO ANG UNA NA PAGKAKATAON NA MAYROON AKO-AKO NA HINIRANG NA PINATAY O PAPATAYIN NAUNAWA NINYO NAUNAWA NINYO? NGAYON SINO NAMAN ANG DI BANAL NA KATUPARAN SA ISA SA UNANG DALAWANG HALIMAW NA MABABASA SA PAHAYAG 13:1-10? SAPAGKAT ANG IKALAWANG HALIMAW NA MABABASA SA PAHAYAG 13:11-18 ITO AY NAIHAYAG KO NA O KO NAMIN SA INYO SA INYO ANG NAPAUUKOL NI YAONG PANGALAWANG HALIMAW. SUBALIT SUBALIT ANG UNA SA DALAWANG HALIMAW AY DI KO PA O KO NAMIN DI KO PA ITO O KO NAMIN NAIPAPAHAYAG ANG NAPAUUKOL SA UNANG HALIMAW NA LUMITAW NA MABABASA SA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA AKLAT NA IPINASUSULAT KO O NAMIN MULI MULI SA PAHAYAG 3:1-10 KAYA MAANONG INYO-INYONG PAKAALAMIN KUNG SINO ANG KARUMALDUMAL NA DI BANAL NA KATUPARAN SA UNA SA DALAWANG HALIMAW NA IPINASUSULAT KO SA PAHAYAG 3:1-18 NAUNAWA NINYO, NAUNAWA NINYO? ANG NAPAKABANAL NA BERSIKULO NA PAUUKOL SA AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO SA AKING SA AKING PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKAMAMAHAL KO O NAMIN NA SI NAPAKABANAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKAMAMAHAL NAMIN NA SI ANGHEL NG PANGINOON NA SI ANGHEL NG PANGINOON. ANG NAPAKABANAL NA MGA BERSIKULO NA PAUUKOL SA PAGIGING NAPAKABANAL NAPAKABANAL NA PAGIGING NAPAKABANAL NA HARI NI DAVID NI DAVID SA LOOB NG IKA-7 KO O NAMIN NA MGA NAPAKABANAL NA MGA ARAW NA SA LOOB NG SANLIBONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA MGA TAON SIYA SIYA AY MULI MULI NA GIGISINGIN KO GIGISINGIN KO O NAMIN UPANG MAIPAGPAPATULOY NIYA NIYA ANG PAGIGING ISANG NAPAKABANAL NA HARI NA PASIMULA SA LOOB NG SANLIBONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA MGA TAON AT MAGPAKAILANPAMAN AT MAGPAKAILANPAMAN. ANG NAPAKABANAL NA MGA BERSIKULO NA PAUUKOL SA DALAWANG KAHARIAN NA MULI MULING MAITATAYO O NA MULI MULING MAITATAG DOON SA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA DAIGDIG NA WALANG IBA NA WALANG IBA DOON SA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAYAN, DOON SA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAYAN NA WALANG IBA NA WALANG IBA ANG BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN ANG BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL NA BAYAN NA BAGONG NAPAKABANAL NA BAYAN NA JERUSALEM NA JERUSALEM. ANG LAHAT LAHAT NA PAUUKOL SA MGA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA MGA PROPESIYA NA MULI MULI NA MULI MULI KO O NAMIN NA IPINASUSULAT KO NA MULI MULI NA IPINASUSULAT KO O NAMIN AY MAANONG INYONG PAKAALAMIN KUNG SINO, SINO ANG MGA NAPAKABANAL NA MGA KATUPARAN AT MAGING ANG MGA DI BANAL NA MGA KATUPARAN NITO NAUNAWA NINYO NAUNAWA NINYO?

MGA NAPAKABANAL NA KAUKULAN NG AKING NG AKING PINAKAMAMAHAL KO NG AKING NG AKING PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO SA PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA MGA ESPIRITU NA SI PINAKADAKILANG JESUS NA SI PINAKADAKILANG JESUS, AT SINO, SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN SA NAPAKABANAL NA PRINSIPENG HIHIRANGIN MAKALIPAS ANG 49 NA TAON? AT SINO, SINO … Continue reading MGA NAPAKABANAL NA KAUKULAN NG AKING NG AKING PINAKAMAMAHAL KO NG AKING NG AKING PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO SA PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA MGA ESPIRITU NA SI PINAKADAKILANG JESUS NA SI PINAKADAKILANG JESUS, AT SINO, SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN SA NAPAKABANAL NA PRINSIPENG HIHIRANGIN MAKALIPAS ANG 49 NA TAON? AT SINO, SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN SA HINIRANG KO NA INYONG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS ANG PAPATAYIN MAKALIPAS O PAGKALIPAS NG 62 LINGGO NA ANG ANIMNAPU’T DALAWANG LINGGO NA IYAN AY IYAN, AY IYAN ANG NAPAKABANAL KO NA ARAW NA ITINAKDA KO NA AYON SA IPINASUSULAT KO SA IBANG SALIN NA PAGLIPAS NG 434 NA TAON MAYROONG HINIRANG NG INYO-INYONG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NINYO ANG PAPATAYIN ANG ANIMNAPUT DALAWANG LINGGO AY IYAN YAONG NAPAKABANAL NA MGA ARAW NA ITINAKDA KO NA PAGKALIPAS NG 434 NA TAON ISANG HINIRANG NG INYO-INYONG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NINYO ANG PAPATAYIN. UPANG INYONG GANAP NA MAUUNAWAAN KUNG GAANO KATAGAL ANG PAGHIHINTAY NITO AY IPINASASALIN KO ITO SA IBAT-IBANG SALIN AT MULI-MULI DOON AY IPINASUSULAT KO NA LILIPAS ANG ANIMNAPU’T DALAWANG LINGGO NA ANG NAPAKABANAL NA PAKAHULUGAN NITO PAGKALIPAS NG 434 NA TAON ANIMNAPU’T DALAWANG LINGGO LAMANG ANG INYO-INYONG HIHINTAYIN ITO AY MULI-MULI NG MAGAGANAP MAGAGANAP NA MAYROON ISANG HINIRANG ANG PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NINYO ANG MULI-MULI NA PAPATAYIN ANG MULI-MULI NA PAPATAYIN. OO-OO MULI-MULI ANG MULI-MULI KO NA IPINASUSULAT KO SA NAPAKABANAL NA KADAHILANAN DI ITO ANG UNA NA PAGKAKATAON NA MAYROON AKO-AKO NA HINIRANG NA PINATAY O PAPATAYIN NAUNAWA NINYO NAUNAWA NINYO? NGAYON SINO NAMAN ANG DI BANAL NA KATUPARAN SA ISA SA UNANG DALAWANG HALIMAW NA MABABASA SA PAHAYAG 13:1-10? SAPAGKAT ANG IKALAWANG HALIMAW NA MABABASA SA PAHAYAG 13:11-18 ITO AY NAIHAYAG KO NA O KO NAMIN SA INYO SA INYO ANG NAPAUUKOL NI YAONG PANGALAWANG HALIMAW. SUBALIT SUBALIT ANG UNA SA DALAWANG HALIMAW AY DI KO PA O KO NAMIN DI KO PA ITO O KO NAMIN NAIPAPAHAYAG ANG NAPAUUKOL SA UNANG HALIMAW NA LUMITAW NA MABABASA SA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA AKLAT NA IPINASUSULAT KO O NAMIN MULI MULI SA PAHAYAG 3:1-10 KAYA MAANONG INYO-INYONG PAKAALAMIN KUNG SINO ANG KARUMALDUMAL NA DI BANAL NA KATUPARAN SA UNA SA DALAWANG HALIMAW NA IPINASUSULAT KO SA PAHAYAG 3:1-18 NAUNAWA NINYO, NAUNAWA NINYO? ANG NAPAKABANAL NA BERSIKULO NA PAUUKOL SA AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO SA AKING SA AKING PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKAMAMAHAL KO O NAMIN NA SI NAPAKABANAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKAMAMAHAL NAMIN NA SI ANGHEL NG PANGINOON NA SI ANGHEL NG PANGINOON. ANG NAPAKABANAL NA MGA BERSIKULO NA PAUUKOL SA PAGIGING NAPAKABANAL NAPAKABANAL NA PAGIGING NAPAKABANAL NA HARI NI DAVID NI DAVID SA LOOB NG IKA-7 KO O NAMIN NA MGA NAPAKABANAL NA MGA ARAW NA SA LOOB NG SANLIBONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA MGA TAON SIYA SIYA AY MULI MULI NA GIGISINGIN KO GIGISINGIN KO O NAMIN UPANG MAIPAGPAPATULOY NIYA NIYA ANG PAGIGING ISANG NAPAKABANAL NA HARI NA PASIMULA SA LOOB NG SANLIBONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA MGA TAON AT MAGPAKAILANPAMAN AT MAGPAKAILANPAMAN. ANG NAPAKABANAL NA MGA BERSIKULO NA PAUUKOL SA DALAWANG KAHARIAN NA MULI MULING MAITATAYO O NA MULI MULING MAITATAG DOON SA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA DAIGDIG NA WALANG IBA NA WALANG IBA DOON SA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAYAN, DOON SA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAYAN NA WALANG IBA NA WALANG IBA ANG BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN ANG BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAGONG NAPAKABANAL NA BAYAN NA BAGONG NAPAKABANAL NA BAYAN NA JERUSALEM NA JERUSALEM. ANG LAHAT LAHAT NA PAUUKOL SA MGA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA MGA PROPESIYA NA MULI MULI NA MULI MULI KO O NAMIN NA IPINASUSULAT KO NA MULI MULI NA IPINASUSULAT KO O NAMIN AY MAANONG INYONG PAKAALAMIN KUNG SINO, SINO ANG MGA NAPAKABANAL NA MGA KATUPARAN AT MAGING ANG MGA DI BANAL NA MGA KATUPARAN NITO NAUNAWA NINYO NAUNAWA NINYO?