IKALAWANG NAPAKABANAL NA BAHAGI PAUUKOL SA MULI-MULI KO NA AKING-AKING PAGPAPAKILALA KO SA MGA NAPAKABANAL NA MGA NAPAKABANAL NA MGA PATOTOO NAPAUUKOL SA NAPAKABANAL NA KAHALALAN NG AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING ANAK NA SI JESU-CRISTO NA SI JESU-CRISTO BILANG ISANG GANAP NA MULI NA BILANG ISANG GANAP NA MULI NA ISANG GANAP NA MULI BILANG ISANG GANAP NA MULI NA ISANG GANAP NA MULI NA ISANG BAGO NG TAO, AT ANG NAPAUUKOL SA NAPAKABANAL NA KATUPARAN SUBALIT SA NAPAKABANAL NA DULO NITO ITO AY KAPAHAMAKAN NAMAN ANG MULI-MULI NIYA NITO NA KAHAHANTUNGAN, PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK NA EDUARDO V. MANALO INYO-INYONG ALAMIN KUNG SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN PAUUKOL SA PULANG NAPAKABANAL NA DRAGON NA MABABASA SA NAPAKABANAL KO NA AKLAT SA APOCALIPSIS O SA PAHAYAG 12:3-4 NAPAKABANAL SAPAGKAT TULAD NG NAIPAUUNAWA KO NA SA IYO O SA INYO-INYONG LAHAT-LAHAT NA BAWAT KATAGA KO NA MULI-MULI KO NA SASAMBITIN O MULI-MULI KO NA BIBIGKASIN ITO AY PALAGI O LAGI-LAGING BANAL O NAPAKABANAL NAUNAWAAN MO O NAUNAWAAN NINYO? KAYA MULI-MULI INYO-INYONG MULI-MULI NA PAKA ALAMIN NINYO NA MGA MULI-MULI NA AKING-AKING MGA TAGASUBAYBAY KUNG SINU-SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN SA PULANG DRAGON SUBALIT SA PINAKADULO NAMAN NITO KUNG DI NIYA MULING BABAGUHIN O DI NIYA MULI-MULING ITUTUWID ANG DATI NIYANG NAPAKABANAL NA SANA NA MULI-MULI NIYANG NAPAKABANAL NA MULI-MULI NA KAISIPAN, SIYA-SIYA AY MULI-MULI SAMPU-SAMPU NG KANYA-KANYANG MGA KASA-KASAMA AT NG MGA NAPANINIWALA NIYA SILA-SILANG LAHAT-LAHAT AY MULI-MULI KO NA MULI-MULI KO NA PAGLULURAY-LURAYIN KO SA NAPAKABANAL KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA ARAW NA WALANG IBA-IBA ANG NAPAKABANAL KO NA ARAW, NA ARAW NG AKING-AKING MULI NA MGA NAPAKABANAL KO NA MULI-MULI KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA KAPOOTAN-KAPOOTAN SA KANI-KANILANG LAHAT-LAHAT NA MGA MULI-MULI NA MGA SUMASALANGSANG SA AKIN, SA AKIN SA LAHAT-LAHAT KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA KAUTUSAN O SA LAHAT-LAHAT KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MULI-MULI NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA MULI-MULI NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA KALOOBAN-KALOOBAN NAUNAWAAN NINYO, NAUNAWAAN NINYO?

IKALAWANG NAPAKABANAL NA BAHAGI PAUUKOL SA MULI-MULI KO NA AKING-AKING PAGPAPAKILALA KO SA MGA NAPAKABANAL NA MGA NAPAKABANAL NA MGA PATOTOO NAPAUUKOL SA NAPAKABANAL NA KAHALALAN NG AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING ANAK NA SI JESU-CRISTO NA SI JESU-CRISTO BILANG ISANG GANAP NA MULI NA BILANG ISANG GANAP NA MULI NA … Continue reading IKALAWANG NAPAKABANAL NA BAHAGI PAUUKOL SA MULI-MULI KO NA AKING-AKING PAGPAPAKILALA KO SA MGA NAPAKABANAL NA MGA NAPAKABANAL NA MGA PATOTOO NAPAUUKOL SA NAPAKABANAL NA KAHALALAN NG AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING-AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING ANAK NA SI JESU-CRISTO NA SI JESU-CRISTO BILANG ISANG GANAP NA MULI NA BILANG ISANG GANAP NA MULI NA ISANG GANAP NA MULI BILANG ISANG GANAP NA MULI NA ISANG GANAP NA MULI NA ISANG BAGO NG TAO, AT ANG NAPAUUKOL SA NAPAKABANAL NA KATUPARAN SUBALIT SA NAPAKABANAL NA DULO NITO ITO AY KAPAHAMAKAN NAMAN ANG MULI-MULI NIYA NITO NA KAHAHANTUNGAN, PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK NA EDUARDO V. MANALO INYO-INYONG ALAMIN KUNG SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN PAUUKOL SA PULANG NAPAKABANAL NA DRAGON NA MABABASA SA NAPAKABANAL KO NA AKLAT SA APOCALIPSIS O SA PAHAYAG 12:3-4 NAPAKABANAL SAPAGKAT TULAD NG NAIPAUUNAWA KO NA SA IYO O SA INYO-INYONG LAHAT-LAHAT NA BAWAT KATAGA KO NA MULI-MULI KO NA SASAMBITIN O MULI-MULI KO NA BIBIGKASIN ITO AY PALAGI O LAGI-LAGING BANAL O NAPAKABANAL NAUNAWAAN MO O NAUNAWAAN NINYO? KAYA MULI-MULI INYO-INYONG MULI-MULI NA PAKA ALAMIN NINYO NA MGA MULI-MULI NA AKING-AKING MGA TAGASUBAYBAY KUNG SINU-SINO ANG NAPAKABANAL NA KATUPARAN SA PULANG DRAGON SUBALIT SA PINAKADULO NAMAN NITO KUNG DI NIYA MULING BABAGUHIN O DI NIYA MULI-MULING ITUTUWID ANG DATI NIYANG NAPAKABANAL NA SANA NA MULI-MULI NIYANG NAPAKABANAL NA MULI-MULI NA KAISIPAN, SIYA-SIYA AY MULI-MULI SAMPU-SAMPU NG KANYA-KANYANG MGA KASA-KASAMA AT NG MGA NAPANINIWALA NIYA SILA-SILANG LAHAT-LAHAT AY MULI-MULI KO NA MULI-MULI KO NA PAGLULURAY-LURAYIN KO SA NAPAKABANAL KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA ARAW NA WALANG IBA-IBA ANG NAPAKABANAL KO NA ARAW, NA ARAW NG AKING-AKING MULI NA MGA NAPAKABANAL KO NA MULI-MULI KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA KAPOOTAN-KAPOOTAN SA KANI-KANILANG LAHAT-LAHAT NA MGA MULI-MULI NA MGA SUMASALANGSANG SA AKIN, SA AKIN SA LAHAT-LAHAT KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA KAUTUSAN O SA LAHAT-LAHAT KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MULI-MULI NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA MULI-MULI NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA NAPAKABANAL KO NA MGA KALOOBAN-KALOOBAN NAUNAWAAN NINYO, NAUNAWAAN NINYO?

ANG ITINAKDA KO NA INYONG PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS NA PINAKABANAL NA ARAW NA INYONG MULING PAGLILIKAS NA MABABASA SA MATEO 24:20, MAGING SA EXODO 23:20- HANGGANG TALATANG 2

ANG ITINAKDA KO NA INYONG PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS NA PINAKABANAL NA ARAW NA INYONG MULING PAGLILIKAS NA MABABASA SA MATEO 24:20, MAGING SA EXODO 23:20- HANGGANG TALATANG 2 Sa iyo muli Aking Pinakamamahal Ko na Anak na Eduardo V. Manalo, sa muli-muling pagpapatuloy ng iyong Ama o inyong Ama na Pinakamamahal Pinakadakila ninyo na Panginoong … Continue reading ANG ITINAKDA KO NA INYONG PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS NA PINAKABANAL NA ARAW NA INYONG MULING PAGLILIKAS NA MABABASA SA MATEO 24:20, MAGING SA EXODO 23:20- HANGGANG TALATANG 2

ANG PINAKABANAL NA DAKO NA INIHAHANDA, NA INIHANDA KO NA INYONG PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS NA SIYANG INYONG PAGSISILUNGAN SA LOOB NG 1,260 NA ARAW NA IPINASUSULAT KO NA INYONG AMA NA PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS SA NAPAKABANAL O PINAKABANAL KO NA AKLAT O ANG BANAL KO NA BIBLIYA NA MABABASA O INYONG MABABASA SA PAHAYAG 12:6

ANG PINAKABANAL NA DAKO NA INIHAHANDA, NA INIHANDA KO NA INYONG PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS NA SIYANG INYONG PAGSISILUNGAN SA LOOB NG 1,260 NA ARAW NA IPINASUSULAT KO NA INYONG AMA NA PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS SA NAPAKABANAL O PINAKABANAL KO NA AKLAT O ANG BANAL KO NA BIBLIYA NA MABABASA O INYONG MABABASA SA … Continue reading ANG PINAKABANAL NA DAKO NA INIHAHANDA, NA INIHANDA KO NA INYONG PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS NA SIYANG INYONG PAGSISILUNGAN SA LOOB NG 1,260 NA ARAW NA IPINASUSULAT KO NA INYONG AMA NA PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS SA NAPAKABANAL O PINAKABANAL KO NA AKLAT O ANG BANAL KO NA BIBLIYA NA MABABASA O INYONG MABABASA SA PAHAYAG 12:6

ANG ARAW NG KAWASAKAN NA ITINAKDA KO ANG ARAW NG AKING PANGWAWASAK SA MASAMA AT MAGULO NA DAIGDIG NA ITO NA IPINASUSULAT KO, NA INYONG AMA NA PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NA MABABASA SA SULAT NG NAPAKATAPAT KO NA LINGKOD NA SI ISAIAS, ISAIAS 13:5- HANGGANG SA TALATANG 14

ANG ARAW NG KAWASAKAN NA ITINAKDA KO ANG ARAW NG AKING PANGWAWASAK SA MASAMA AT MAGULO NA DAIGDIG NA ITO NA IPINASUSULAT KO, NA INYONG AMA NA PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NA MABABASA SA SULAT NG NAPAKATAPAT KO NA LINGKOD NA SI ISAIAS, ISAIAS 13:5- HANGGANG SA TALATANG 14 Lucas 13:22-27 [22] Nagpatuloy si … Continue reading ANG ARAW NG KAWASAKAN NA ITINAKDA KO ANG ARAW NG AKING PANGWAWASAK SA MASAMA AT MAGULO NA DAIGDIG NA ITO NA IPINASUSULAT KO, NA INYONG AMA NA PINAKADAKILA NINYO NA PANGINOONG DIYOS NA MABABASA SA SULAT NG NAPAKATAPAT KO NA LINGKOD NA SI ISAIAS, ISAIAS 13:5- HANGGANG SA TALATANG 14

ANG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA IKA-7 KO NA MGA ARAW NA SIYANG NAPAPALOOBAN NG SANLIBONG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA MGA TAON NA DOON KAYO MANINIRAHAN NA KASA-KASAMA KO SA PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA PILING DOON SA BAGONG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA BAYAN NA WALANG IBA ANG BAGONG BANAL NA BAYAN NA ANG BAGONG JERUSALEM NA INYONG MABABASA SA SULAT NG NAPAKABANAL KO NA ANGHEL NA BINIGYAN KO NA NAPAKABANAL NA PANGALAN, ANG ANGHEL NG INYONG PINAKAMAMAHAL NA PANGINOON, PAHAYAG 21:1-2

ANG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA IKA-7 KO NA MGA ARAW NA SIYANG NAPAPALOOBAN NG SANLIBONG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA MGA TAON NA DOON KAYO MANINIRAHAN NA KASA-KASAMA KO SA PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA PILING DOON SA BAGONG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA BAYAN NA WALANG IBA ANG BAGONG BANAL NA BAYAN NA … Continue reading ANG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA IKA-7 KO NA MGA ARAW NA SIYANG NAPAPALOOBAN NG SANLIBONG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA MGA TAON NA DOON KAYO MANINIRAHAN NA KASA-KASAMA KO SA PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA PILING DOON SA BAGONG PINAKABANAL O NAPAKABANAL KO NA BAYAN NA WALANG IBA ANG BAGONG BANAL NA BAYAN NA ANG BAGONG JERUSALEM NA INYONG MABABASA SA SULAT NG NAPAKABANAL KO NA ANGHEL NA BINIGYAN KO NA NAPAKABANAL NA PANGALAN, ANG ANGHEL NG INYONG PINAKAMAMAHAL NA PANGINOON, PAHAYAG 21:1-2

“Ako-Ako ito Ang Inyong Pinakadakilang Panginoong Diyos Ang Naghanay Ng Mga Ipinahayag Kong Lahat Dito! Aking Inihahayag Sa Mga Araw Na Ito Sa Inyong Lahat Ang Pinakabanal Na Espiritu Ng Aking Pinakamamahal Na Anak Na Inyong Pinakamamahal Na Panginoong Jesu-Cristo Ay Muli Kong Isinugo Sa Ibang Pinakabanal na Katauhan Na Sumasakaniya Sa Inyong Kinikilalang Kapatid Na Elias Arkanghel Na Napahintulutan Kong Pangalan Na Kaniyang Gamitin Na Siya Rin Na Kinatuparan Na Isang Taong Bago, Ang Anak ng Tao. Oo-Oo Muli Narito Siya Sa Inyong Lupain Kaniyang Tatapusin Ng Aking Pinakamamahal Na Anak, Ang Sinisinta Kong Anak Ang Kaniyang Pinakabanal Na Gawain Na Aking Iniaatas Sa Kaniya. Inyo Siyang Kilalanin Ang Aking Pinakamamahal Na Anak Ang Pinakamamahal Ninyong Panginoong Jesu-Cristo Na Ngayon Ay Makakasama Na Ninyo Na Lumakip Sa Katauhan Ni Elias Arkanghel. Sundin Ninyo Siya Sapagkat Yan Din Ang Inyong Pagsunod Sa Akin. Pangungunahan Niya Kayo Sa Paglalakbay Sa Nakatakdang Araw Ng Inyong Paglikas Bago Ko Wasakin Ang Magulo At Masama Ng Daigdig Na Ito. Mapalad Kayo Na Mga Hinirang Ko Na Makapaninirahan Na Sa Bagong Lupa Na May Bagong Langit Doon Sa Pinakabanal Ko Na Lungsod Kung Saan Naroroon Ang Bagong Banal na Bayan na Jerusalem. Pinakamamahal kong Anak na Eduardo V. Manalo, May Mga Napakahalaga Akong Bilin Na Dapat Makarating Sayo at sa Lahat ng Mga Iglesia Ni Cristo na Dapat Mo Na Maisagawa Na Maituro Mo Sa Kanila Ang Nauukol Sa Sanlibong Taon Pagkalipas Ay Saka Pa Lamang Ang Araw Na Ng Paghuhukom. Pinakamamahal Kong Anak Na Eduardo V. Manalo Alang-alang Sa Lahat. Ihanda Muna Ang Aking Bayan Ang Pinakamamahal Kong Bayan Ang Iglesia Ni Cristo Sapagkat Magaganap Na Ang Araw Ang Araw Na Pinakabanal Ninyo Na Paglikas.”

ANG AKING PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI JESU-CRISTO AY MULI NANDITO NA MULI SA LUPAIN NA ITO, SAPAGKAT KINAKAILANGAN NIYANG TAPUSIN ANG PINAKABANAL NIYANG GAWAIN NA DI NIYA NOON NATAPOS NOONG SIYA AY NANDITO PA SA LUPAIN, NA ITO AY KANIYA NA NGAYON NA TATAPUSIN. SAPAGKAT NOON SA YUGTO NOON NG KANIYANG PANAHON … Continue reading “Ako-Ako ito Ang Inyong Pinakadakilang Panginoong Diyos Ang Naghanay Ng Mga Ipinahayag Kong Lahat Dito! Aking Inihahayag Sa Mga Araw Na Ito Sa Inyong Lahat Ang Pinakabanal Na Espiritu Ng Aking Pinakamamahal Na Anak Na Inyong Pinakamamahal Na Panginoong Jesu-Cristo Ay Muli Kong Isinugo Sa Ibang Pinakabanal na Katauhan Na Sumasakaniya Sa Inyong Kinikilalang Kapatid Na Elias Arkanghel Na Napahintulutan Kong Pangalan Na Kaniyang Gamitin Na Siya Rin Na Kinatuparan Na Isang Taong Bago, Ang Anak ng Tao. Oo-Oo Muli Narito Siya Sa Inyong Lupain Kaniyang Tatapusin Ng Aking Pinakamamahal Na Anak, Ang Sinisinta Kong Anak Ang Kaniyang Pinakabanal Na Gawain Na Aking Iniaatas Sa Kaniya. Inyo Siyang Kilalanin Ang Aking Pinakamamahal Na Anak Ang Pinakamamahal Ninyong Panginoong Jesu-Cristo Na Ngayon Ay Makakasama Na Ninyo Na Lumakip Sa Katauhan Ni Elias Arkanghel. Sundin Ninyo Siya Sapagkat Yan Din Ang Inyong Pagsunod Sa Akin. Pangungunahan Niya Kayo Sa Paglalakbay Sa Nakatakdang Araw Ng Inyong Paglikas Bago Ko Wasakin Ang Magulo At Masama Ng Daigdig Na Ito. Mapalad Kayo Na Mga Hinirang Ko Na Makapaninirahan Na Sa Bagong Lupa Na May Bagong Langit Doon Sa Pinakabanal Ko Na Lungsod Kung Saan Naroroon Ang Bagong Banal na Bayan na Jerusalem. Pinakamamahal kong Anak na Eduardo V. Manalo, May Mga Napakahalaga Akong Bilin Na Dapat Makarating Sayo at sa Lahat ng Mga Iglesia Ni Cristo na Dapat Mo Na Maisagawa Na Maituro Mo Sa Kanila Ang Nauukol Sa Sanlibong Taon Pagkalipas Ay Saka Pa Lamang Ang Araw Na Ng Paghuhukom. Pinakamamahal Kong Anak Na Eduardo V. Manalo Alang-alang Sa Lahat. Ihanda Muna Ang Aking Bayan Ang Pinakamamahal Kong Bayan Ang Iglesia Ni Cristo Sapagkat Magaganap Na Ang Araw Ang Araw Na Pinakabanal Ninyo Na Paglikas.”

“PAGHUHUKOM” NA LANG DIUMANO ANG HINDI PA NAGAGANAP YAN ANG NAITUTURO SA MGA PAGSAMBA… PAANO ANG SANLIBONG TAON NA BINABANGGIT SA APOCALIPSIS 20:1-9 (MB) AT SA DAKONG BINABANGGIT DOON NA KUNG SAAN MANINIRAHAN ANG MGA HINIRANG NG ATING PINAKAMAMAHAL PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS AT NG ATING PINAKAMAMAHAL NA PANGINOONG JESU-CRISTO? KUNG KAYO ANG TATANUNGIN YAON BA AY SA LANGIT NA O DITO PA LANG SA LUPA? SUBALIT ANO BA ANG TOTOO? NGAYON PA LAMANG GANAP NA MAIPAUUNAWA SA INYO SA TULONG NG DIWA NG PANGINOONG JESU-CRISTO NA GUMAGABAY SA ABANG LINGKOD NIYO. – Elias Arkanghel

Mapagpalang araw sa inyong lahat! Mahal naming mga kapatid, mga magulang, kababayan, kaibigan at mga kakilala. Abala man tayo sa iba’t-ibang gawain subalit huwag nawang makalimot sa higit na mahalagang mapagtuunan natin ng pansin ngayon para sa ating mga Paglilingkod na ating isinasagawa para sa ating PINAKAMAMAHAL PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS  at sa ating Pinakamamahal na … Continue reading “PAGHUHUKOM” NA LANG DIUMANO ANG HINDI PA NAGAGANAP YAN ANG NAITUTURO SA MGA PAGSAMBA… PAANO ANG SANLIBONG TAON NA BINABANGGIT SA APOCALIPSIS 20:1-9 (MB) AT SA DAKONG BINABANGGIT DOON NA KUNG SAAN MANINIRAHAN ANG MGA HINIRANG NG ATING PINAKAMAMAHAL PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS AT NG ATING PINAKAMAMAHAL NA PANGINOONG JESU-CRISTO? KUNG KAYO ANG TATANUNGIN YAON BA AY SA LANGIT NA O DITO PA LANG SA LUPA? SUBALIT ANO BA ANG TOTOO? NGAYON PA LAMANG GANAP NA MAIPAUUNAWA SA INYO SA TULONG NG DIWA NG PANGINOONG JESU-CRISTO NA GUMAGABAY SA ABANG LINGKOD NIYO. – Elias Arkanghel